Поліклініка

Основними напрямками діяльності амбулаторно-поліклінічної служби закладу є покращення доступності та якості надання вторинної кваліфікованої медичної допомоги населенню.

24 вузькопрофільні фахівці поліклініки надають вторинну кваліфіковану консультативно-діагностичну, лікувальну допомогу пацієнтам за електронними направленнями сімейних лікарів та при самозверненні. Очолює поліклінічну службу заступник  директора з поліклінічного розділу роботи Касіч Юлія Андріївна

ДЕННИЙ СТАЦІОНАР

На базі багатопрофільного денного стаціонару поліклініки, яким керує лікар-терапевт вищої категорії Власова Олена Олександрівна, пацієнти з терапевтичною, неврологічною, кардіологічною, ендокринологічною патологіями, що не потребують цілодобового спостереження мають можливість отримати висококваліфіковане лікування. Усімпацієнтам, направленим в деннийстаціонар, складутьіндивідуальний план обстеження та лікування, що дозволить у досить короткий термін та зручний час отримати курс лікування.

В поліклініціфункціонуютьжіночаконсультація, відділенняпрофілактики, міськийсурдологічнийкабінет, клінічналабораторія,відділеннядіагностики та фізіотерапевтичневідділення.

ЖІНОЧА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Жіночу консультацію очолює лікар акушер-гінеколог вищої категорії Акіменко Ірина Михайлівна.

Функціонує:

 • 4 акушерсько – гінекологічні дільниці, в кількість яких додані вулиці району обслуговування реорганізованої жіночої консультації КП «МКПБ ПМР»;
 • кабінет «Планування сім’ї»;
 • денний стаціонар на 6 ліжок, в якому надається допомога вагітним та гінекологічним хворим (профілактика та лікування невиношування, фетоплацентарної недостатності, внутрішньоутробної інфекції плода та ін.);
 • мала операційна, де проводяться: методом МВА міні-аборти, діагностичні вишкрібання, поліпектомії, пайпель біопсія ендометрію, введення, видалення та заміна внутрішньоматкових контрацептивів;
 • маніпуляційний кабінет, де здійснюється взяття матеріалу для клінічних досліджень (кров, виділення та ін.);
 • «Школа відповідального батьківства» для підготовки сімейних пар до пологів та заохочення до грудного вигодовування.

У жіночій консультації запроваджено:

 • проведення діагностичної гістероскопії у жінок віком старше 50 років згідно вимог пакету НЦЗУ;
 • диференційована прегравідарна підготовка після обстеження сімейної пари, при необхідності лікування ІПСШ сумісно з урологом;
 • лікування клімактеричного синдрому за допомогою ЗГТ, вітамінотерапії, гомеопатичних препаратів;
 • скринінг високоонкогенних папіломо – вірусів (ВПЛ – статус);
 • жидкісна цитологія – ПАП – тест для ранньої діагоностики передракових станів шийки матки та виявлення онкологічної патології;
 • консервативнее лікування функціональних кіст яєчників;
 • обстеження та виявлення у жінок з репродуктивними втратами спадкових тромбофілій та мутації генів фолатного циклу, гіпергомоцистеінемій, ведення в подальшому вагітності;
 • сучасне лікування гіперпластичних процесів після проведення МВА (у відповідності до гістологічного заключення) методом введення системи «Мірена» або призначення гестогенів;
 • виявлення дифіціту вітаміну Д у жінок репродуктивного та менопаузального віку, своєчасне лікування з подальчим контролем;
 • лікування патологічних станів шийки матки методом радіохвильової деструкції за показаннями конізація;
 • диспансерний нагляд за жінками з пухлинами статевих органів, скерування за показами на хірургічне лікування та післяопераційний супровід.

ВІДДІЛЕННЯ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ОГЛЯДІВ

Відділенням профілактичнихоглядів керуєзавідувачвідділенняпрофілактичнихоглядів, лікар-терапевт Громова Ольга Василівна.

У відділеннінадаютьсянаступніпослуги:

 • оформленнямедичнихкнижок (Ф-1-ОМК);
 • оформленнядовідки для виїзду за кордон (Ф 082/о);
 • оформленнядовідки для навчання (Ф 086/о);
 • оформленнядовідкиводія (Ф 083/о);
 • оформленнядовідки в басейн;
 • проводятьсяпопередні та періодичнімедичні огляди працівників з видачеювідповіднихдокументів (згідно з наказом МОЗ № 246 від 21.05.2007 р.).

ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

Фізіотерапевтичневідділення очолюєлікарпершоїкатегорії Глущенко Марина Віталіївна.    У відділеннізнаходятьсякабінетимасажу, лікувальноїфізкультури та фізіотерапії. У кабінетахпрацюєкваліфікованиймедичний персонал з досвідомроботи.   Фізіотерапевтичнікабінетиоснащеніапаратами для електро- та світлолікування, яківикористовуються в лікувальних та профілактичнихцілях.   Лікування кожного пацієнтапризначається по індивідуальномупідходу.

Методифізіотерапії, яківикористовуються у відділенні:

 • магнітотерапія;
 • баротерапія;
 • іонофорез (ультразвук)
 • гальванізація (електрофорез);
 • електросн;
 • УВЧ-терапія;
 • лазеротерапія;
 • ДДТ-терапія та СМТ-терапія;
 • д’арсонвалізація;
 • франклінізація;
 • світлолікування.

Роботакабінету ЛФК забезпечуєнаданнякваліфікованоїмедичноїдопомогиметодамилікувальноїфізкультуринеетапахвідновлювальноголікуваннятареабілітаціїхворих. З хворими на остеохондроз хребта (протрузії та грижіміжхребцевихдисків) в різнихстадіяхзагостреннябольового синдрому проводиться курс відновноголікування на профілакторіЄвменова. З травматологічнимихворими проводиться відновлювальнелікуванняпісляоперативнихвтручань, розроблення контрактур усіхсуглобів, післяпереломівверхніх та нижніхкінцівок з використаннямсучаснихтренажерів:

 • фітнесстанція;
 • велотренажер;
 • кардіотвістер.

Проводиться реабілітаціяпацієнтів з гіпертонічною хворобою, захворюваннямисерця і судин (варикозна хвороба), ожирінням, цукровимдіабетом.

На прилеглійтериторіїлікарніпроходятьзаняттяскандинавськоїходьби. При цьомузадіяні 90% групм’язів і це є ефективно в лікуванні остеохондрозу хребта, радикуліті, цукровомудіабеті 2-го типу; проблеми з поставою, будь-якізахворюваннялегень, в тому числі і бронхіальна астма.

Наша праця направлена тільки на позитивний результат з метою покращенняздоров’япацієнтів.

ВІДДІЛЕННЯ ДІАГНОСТИКИ

Відділеннязасноване в 1994 році. Відділеннядіагностикиочолюєлікарвищоїкатегорії Хара Вадим Вікторович.

   Проводятьтакіобстеження:

Кабінетфункціональноїдіагностики:

 • електрокардіографія, у т.ч. комп’ютерна;
 • добовемоніторуванняартеріальноготиску
 • холтерівськемоніторування;
 • реовазографіянижніхтаверхніхкінцівок;
 • реоенцефалографія;
 • доплерометрія;
 • спірографія (функціязовнішньогодихання);
 • електрокардіографія з медикаментозними пробами та пробами з навантаженням.

Кабінетендоскопічнихдосліджень:

 • фіброезофагогастродуоденоскопія (ФЕГДС);
 • фіброколоноскопія (ФКС);
 • ректороманоскопія ;
 • рН – метріяшлунковоговмісту;
 • виявлення Helicobacter pylori.

Проводятьсямаліоперації: папілотомія, видаленнячужоріднихтілстравоходу, шлунку та кишківника.

Лікувальніпроцедури:

 • Лікувальнізаливки;
 • Ендоскопічналазеротерапіягелій-неоновим лазером;
 • Магнітно-лазернатерапія.

Кабінетиультразвуковихдосліджень (УЗД), проводятьтакідослідження:

 • судинверхніх, нижніхкінцівок, судиншиї;
 • органівчеревноїпорожнини;
 • нирок;
 • сечостатевоїсистеми (передміхуровоїзалози, калитки, яєчок та ін.);
 • гінекологічнеобстеження;
 • молочнихзалоз;
 • серця;
 • судин;
 • щитоподібноїзалози;
 • виконуєтьсятонкоголковаприцільнабіопсіящитовидноїзалози, молочнихзалоз та поверхневих структур;
 • суглобівкінцівок;
 • поверхневихструктур.

Рентгенологічнікабінети (цифровірентгенівськідослідження):

 • рентгенографіягрудноїклітини, в т.ч. цифрова;
 • рентгенографіякістково-суглобової систем в т.ч. спец. методи;
 • рентгенографія хребта, в т.ч. функціональна;
 • рентгенографіячерепа;
 • цистографія;
 • інтраопераційна та післяопераційнахолангіографія;
 • фістулографія;
 • контрастнагайморографія;
 • рентгенографіязубів;
 • рентгенографіям’якихтканин (чужоріднітілатаін.);

МЕДИЧНИЙ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ОГЛЯД

КП «2-а міськаклінічналікарняПолтавськоїміськоїради» вул. Монастирська,  7а запрошуєгромадян та організації м. Полтави та Полтавськоїобласті пройти повноцінниймедичнийогляд у досвідченихфахівців.

Завданняммедичногоогляду є визначення стану здоров’япрацівників, виявленняпрофесійнихзахворювань та попередженнявиникненню та розповсюдженнюінфекційних хвороб.

Медогляд на роботу повинні в обов’язковійформіпроходититіробітники, якіпрацюють на підприємствах з продуктами харчування та торгівлі, лікарськими та косметичнимизасобами.
Такожпрацівники, якінадаютьпослуги у комунальних та побутовихпідприємствах. Але роботодавецьможе попросить пройти медоглядна роботу, задля того, щоб знати про стан здоров’япрацівника при прийомі на роботу.

Найчастіше,  саме завдякимедогляду,  вдається діагностувати небезпечні  хвороби та попередитиїхрозвиток, щодопомагаєзберегтиздоров’я, а, часто, і врятуватижиття.

Для того, щоб пройти медогляд та отриматимедичнудовідкупотрібно пройти наступнихлікарів:

 • хірург;
 • окуліст;
 • терапевт;
 • отоларинголог;
 • невропатолог;
 • гінеколог .

Нашалікарняпропонуєповнийтаякісниймедичнийогляд, якийдастьзмогунетількиотриматидовідкудержавногозразка, але й консультаціївисококваліфікованихфахівців, рекомендаціїщодостануздоров’ятарекомендаціїпоподальшомулікуванню, якщовиникнетакапотреба. Також, у нас визможетевизначитися з виборомлікаря, якому, можливо, довіритепіклування про своєздоров’янадалі.

Згідно законодавства фахівцінесутьвідповідальністьзавідповідністьмедичноговисновкуфактичномустануздоров’япрацівника, Порезультатамоглядів, відділенняпрофоглядівнадаєЗаключніакти, яківідповідаютьвимогам  Управліннядержпраці.

 • Медичнадовідка для водіящодопридатності до керуваннятранспортнимизасобамивсіхкатегорій;
 • Медичнадовідка для отриманнядозволу на зброю;
 • Оформленняособистоїмедичної книжки (№1-ОМК);
 • Медичнідовідки для відвідуваннябасейну, сауни;
 • Медичнадовідка для прийому на работу;
 • Періодичниймедичнийогляд;
 • Довідки для санаторно-курортного лікування.

КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ

У складілікарніпрацюєклініко-діагностичналабораторія, яка складаєтьсяіздвохвідділів: поліклінічного та стаціонарного. Стаціонарнийвідділтакожзаймаєтьсяобстеженнямхворихв ургентному порядку (за терміновимипоказаннями).

ОчолюєлабораторіюлікарвищоїкваліфікаційноїкатегоріїГоршенінаІринаЮріївна.
На сьогодні в умовахлабораторіїпроводятьсянаступнідослідження:

 1. Клінічнийаналізкрові (розгорнутий) (ручний метод, або за допомогоюгематологічногоаналізатора):
 • еритроцити
 • гемоглобін;
 • кольоровийпоказник;
 • лейкоцитикрові + лейкоцитарнаформула;
 • ШОЕ;
 • тромбоцити;
 • гематокрит;
 1. Клінічнийаналізсечі (ручний метод, або за допомогоюаналізаторасечі):
 2. Біохімічнідослідженнякрові:
 • глюкозакрові;
 • білірубін;
 • креатинін;
 • сечовина:
 • загальнийбілок;
 • АСТ:
 • АЛТ;
 • ГГТ;
 • ЛДГ;
 • ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ліпопротеїди ВЩ та НЩ);
 • сечовакислота;
 • глікованийгемоглобін;
 • мікроальбумін;
 • C- реактивнийбілок  (СРБ);
 1. Електролітикрові:
 • калій;
 • натрій;
 • хлор;
 • кальцій;
 1. Дослідженняпоказниківзгортувальноїсистемикрові:
 • тривалістькровотечі;
 • часзгортаннякрові;
 • активованийчастковийтромбопластиновий час (АЧТЧ);
 • прпотромбіновийчас (МНВ);
 • фібриноген;
 • тромбіновийчас;
 • РФМК – тест;
 • Д- димер;
 1. Дослідження калу на приховану кров (реакціяГрегерсена);
 2. Копрологічнедослідження калу;
 3. Дослідження на ентеробіоз;
 4. Дослідження соку простатиклінічне;
 5. Спермограма;
 6. Дослідженняхаркотиння (мікроскопія);
 7. Дослідження спинно-мозковоїрідини;