Клініко-діагностична лабораторія

У складілікарніпрацюєклініко-діагностичналабораторія, яка складаєтьсяіздвохвідділів: поліклінічного та стаціонарного. Стаціонарнийвідділтакожзаймаєтьсяобстеженнямхворихв ургентному порядку (за терміновимипоказаннями).

ОчолюєлабораторіюлікарвищоїкваліфікаційноїкатегоріїГоршенінаІринаЮріївна.
На сьогодні в умовахлабораторіїпроводятьсянаступнідослідження:

Клінічнийаналізкрові (розгорнутий) (ручний метод, або за допомогою гематологічного аналізатора):

 • еритроцити
 • гемоглобін;
 • кольоровийпоказник;
 • лейкоцитикрові + лейкоцитарнаформула;
 • ШОЕ;
 • тромбоцити;
 • гематокрит;

Клінічнийаналізсечі (ручний метод, або за допомогоюаналізаторасечі)

Біохімічнідослідженнякрові:

 • глюкозакрові;
 • білірубін;
 • креатинін;
 • сечовина:
 • загальнийбілок;
 • АСТ:
 • АЛТ;
 • ГГТ;
 • ЛДГ;
 • ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ліпопротеїди ВЩ та НЩ);
 • сечовакислота;
 • глікованийгемоглобін;
 • мікроальбумін;
 • C- реактивнийбілок  (СРБ);

Електролітикрові:

 • калій;
 • натрій;
 • хлор;
 • кальцій;

Дослідженняпоказниківзгортувальноїсистемикрові:

 • тривалістькровотечі;
 • часзгортаннякрові;
 • активованийчастковийтромбопластиновий час (АЧТЧ);
 • прпотромбіновийчас (МНВ);
 • фібриноген;
 • тромбіновийчас;
 • РФМК – тест;
 • Д- димер;

Дослідження калу на приховану кров (реакціяГрегерсена);

Копрологічнедослідження калу;

Дослідження на ентеробіоз;

Дослідження соку простатиклінічне;

Спермограма;

Дослідженняхаркотиння (мікроскопія);

Дослідження спинно-мозковоїрідини;